Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Privacy beleid van Stichting Openbare Feestelijkheden Hoogerheide en Woensdrecht

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Openbare Feestelijkheden Hoogerheide en Woensdrecht (hierna te noemen S.O.F.), verwerkt van haar sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je sponsor bent, deel neemt aan de activiteiten van de S.O.F. of om een andere reden persoonsgegevens aan de S.O.F. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met het privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Bestuur van de S.O.F.,

Secretariaat, bereikbaar via secretaris@sofnieuws.nl

Functionaris sponsorbeheer is de penningmeester, bereikbaar via penningmeester@sofnieuws.nl.

Kamer van Koophandelnummer S.O.F.:  KVKnr. 41102646

 1. Welke gegevens verwerkt de S.O.F. en voor welk doel?
  In het kader van de sponsoring en deelname aan de activiteiten worden de volgende gegevens (deels) verwerkt:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld social media accounts
 • IP-adres (bij aanmelding via site en bij stemmen carnavalsoptocht)

Doel verwerking:

Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de sponsoring, facturering of deelname aan een activiteit. Ook voor de verstrekking van door jou opgevraagde informatie of het afhandelen van de door jou verkregen informatie.

Het IP-adres is een vast onderdeel van het vastleggen van gegevens. Deze wordt enkel actief gebruikt bij het ontdubbelen van het IP-adres voor de publieksprijs (Carnaval).

Gegevens van natuurlijke personen zullen niet worden gedeeld met derden.

Tijdens de evenementen worden er foto’s gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website en social media van de S.O.F. Hiervan wordt melding gemaakt tijdens het evenement. Indien je bezwaar hebt, kun je dit kenbaar maken aan de organisatie.

 1. Bewaartermijn:
  De S.O.F. verwerkt je persoonsgegevens gedurende de aanmelding voor de activiteit tot maximaal een jaar na afloop van de activiteit. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Voor de sponsoring neemt de S.O.F. de wettelijke termijnen in acht.
 2. Beveiligingsmaatregelen:
  Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de S.O.F. passende, technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
 3. Inzagerecht, verwijdering en klachten:
  Via het secretariaat van de S.O.F. kan je een verzoek indienen om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of verwijderen. De S.O.F. zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst verzoek, hierover informatie verstrekken.

  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

  Eventuele andere vragen of opmerkingen omtrent dit privacy beleid kunnen worden gericht aan info@sofnieuws.nl
 4. Wijzigingen:
  Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het privacy beleid te bekijken.